Λίγα λόγια για τον Σύλλογο

Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου ιδρύθηκε το έτος 1997 ως σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (άρθρο 78 και επ.) με κύριο στόχο την προστασία του ποταμού Αράχθου, από τις διάσπαρτες πηγές του μέχρι και τις εκβολές του.

Οι σκοποί του σωματείου αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος, αποκλείουν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ειδικότερα είναι οι εξής:

Α) Η οικολογική προστασία της λεκάνης του ποταμού Αράχθου και των γειτονικών περιοχών, η ισορροπημένη ανάπτυξη της παραράχθιας ζώνης και των ορεινών όγκων της ευρύτερης περιοχής και η ανάδειξη της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Β) Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος συνολικά, σε επίπεδο πανηπειρωτικό ή και πανελλαδικό, και η συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες

Γ) Η επιστημονική ενημέρωση για το περιβάλλον, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, η διάδοση των αρχών της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης και η ανάδειξη της ιδέας του ‘’ενεργού πολίτη’’ στα μέλη του συλλόγου, στους κατοίκους της περιοχής του Αράχθου αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο

Δ) Η ανάδειξη του πολιτιστικού προσώπου της περιοχής και του Ηπειρωτικού χώρου γενικότερα και η συμβολή στην πολιτιστική αποκέντρωση.

Η προώθηση των σκοπών αυτών γίνεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδρομών και περιηγήσεων, με παραγωγή εκπομπών ή έκδοση εντύπων, με την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή με τη συμμετοχή του σωματείου σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες με τη συνεργασία με όσους φορείς ή άτομα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τη συμμετοχή σε δίκτυα οικολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας, με την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και ανταλλαγών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, που θα κρίνει πρόσφορο η Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου απαρτίζεται απο τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Δημητρίου Κων/νος
Αντιπρόεδρος:Καραμπίκας Ηλίας
Γραμματέας: Ντούρος Ιωάννης
Ταμίας: Τόλη Ευγενία(Τζένη)
Μέλος: Κωσταδήμας Βασίλης

Αναπληρωματικό μέλη: Μήτσης Δημήτριος, Λούκας Κων/νος

ΣυνημμένοΜέγεθος
KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf544.97 KB